Close

registrar

Kannauj

Name of registrar-  Neelam Chaudhary

Designation           – Adhishashi Adhikari

Contact Number  – 8189078157

Address                 – karyalay nagar palika parishad kannauj