Parishadiya Junior Primary School List

1 Kannauj 63
2 Chhibramau 82
3 Umarda 97
4 Saurikh 51
5 Haseran 48
6 Talagram 63
7 Jalalabad 26
8 Gugrapur 23
Source : BSA, Kannauj